Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

tree

คำแปล

ต้นไม้

One
tree

ต้นไม้หนึ่งต้น

Some
trees
are
not
green
.

ต้นไม้บางต้นไม่ได้เป็นสีเขียว

One
tree

ต้นไม้หนึ่งต้น

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน