Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

travel

คำแปล

เดินทาง

They
travel
to
Brazil
.

พวกเขาเดินทางไปประเทศบราซิล

I
travel
to
Spain
.

ฉันเดินทางไปประเทศสเปน

I
travel
during
the
summer
.

ฉันเดินทางช่วงฤดูร้อน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ travel

บุคคลปัจจุบันอดีต
Itraveltravelledtraveled
he/she/ittravelstravelledtraveled
you/we/theytraveltravelledtraveled

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน