Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

transportation

คำแปล

การขนส่ง, การคมนาคม

Transportation
is
expensive
.

การขนส่งแพง

The
transportation

การขนส่ง

Transportation

การขนส่ง

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย