Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

transport

คำแปล

ขนส่ง

We
are
going
to
transport
the
computer
to
my
house
.

พวกเรากำลังจะขนส่งคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไปที่บ้านของฉัน

They
are
going
to
transport
the
bed
to
the
house
.

พวกเขากำลังจะขนส่งเตียงนี้ไปที่บ้านนี้

We
are
going
to
transport
milk
to
the
school
.

พวกเรากำลังจะขนส่งนมไปที่โรงเรียนนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน