Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

training

คำแปล

การฝึก, การฝึกอบรม, การฝึกฝน

การผันคำกริยาของtrain

Training
starts
in
August
.

การฝึกอบรมเริ่มในเดือนสิงหาคม

The
training
takes
six
weeks
.

การฝึกอบรมใช้เวลาหกอาทิตย์

Training
children
is
important
.

การฝึกเด็กเป็นเรื่องสำคัญ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ train

บุคคลปัจจุบันอดีต
Itraintrained
he/she/ittrainstrained
you/we/theytraintrained
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน