Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

traffic

คำแปล

การจราจร

I
cannot
avoid
the
traffic
.

ฉันไม่สามารถหลีกเลี่ยงการจราจรนี้ได้

He
is
a
traffic
police
officer
.

เขาคือตำรวจจราจรคนหนึ่ง

The
traffic

การจราจร

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน