Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

traditional

คำแปล

แบบดั้งเดิม

It
is
traditional
.

มันคือแบบดั้งเดิม

1 ความคิดเห็น

We
drink
traditional
English
tea
.

พวกเราดื่มชาอังกฤษแบบดั้งเดิม

It
is
not
traditional
.

มันไม่ใช่แบบดั้งเดิม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน