Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

trade

คำแปล

การค้า

He
stopped
all
trade
between
the
north
and
south
.

เขาได้หยุดการค้าขายทุกอย่างระหว่างทางเหนือและทางใต้

He
stopped
all
trade
between
the
north
and
south
.

เขาได้หยุดการค้าขายทุกอย่างระหว่างทางเหนือและทางใต้

The
city
is
a
trade
center
.

เมืองนี้คือศูนย์กลางการค้าขายแห่งหนึ่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน