Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

town

คำแปล

เมือง

My
mother
works
in
the
same
town
.

คุณแม่ของฉันทำงานในเมืองเดียวกัน

It
is
a
beautiful
town
.

มันคือเมืองที่สวยแห่งหนึ่ง

The
town
has
an
airport
.

เมืองนี้มีสนามบินแห่งหนึ่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน