Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

touching

คำแปล

The
least
popular
activity
is
touching
fire
.

กิจกรรมที่เป็นที่นิยมน้อยที่สุดคือการจับต้องไฟ

This
boy
is
touching
my
cat
.

เด็กผู้ชายคนนี้กำลังจับต้องแมวของฉันอยู่

His
main
job
is
touching
the
screen
.

งานหลักของเขาคือการจับต้องหน้าจอนี้

การผันคำกริยาทั้งหมดของ touch

บุคคลปัจจุบันอดีต
Itouchtouched
he/she/ittouchestouched
you/we/theytouchtouched

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน