Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

touched

คำแปล

ได้แตะ, ได้จับ

การผันคำกริยาของtouch

Yesterday
I
touched
a
bird
.

เมื่อวานนี้ฉันได้จับนกตัวหนึ่ง

She
just
touched
this
table
.

เธอเพิ่งจับโต๊ะตัวนี้

I
just
touched
it
.

ฉันเพิ่งจับมัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ touch

บุคคลปัจจุบันอดีต
Itouchtouched
he/she/ittouchestouched
you/we/theytouchtouched

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน