Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

touch

คำแปล

แตะ

I
touch
my
plate
.

ฉันแตะจานของฉัน

2 ความคิดเห็น

They
touch
the
elephant
.

พวกเขาแตะช้าง

2 ความคิดเห็น

They
touch
the
bear
.

พวกเขาแตะหมี

3 ความคิดเห็น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ touch

บุคคลปัจจุบันอดีต
Itouchtouched
he/she/ittouchestouched
you/we/theytouchtouched

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน