Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

top

คำแปล

ข้างบน, ด้านบน

My
cat
sleeps
on
top
of
my
shirt
.

แมวของฉันนอนอยู่ด้านบนของเสื้อเชิ้ตของฉัน

My
cat
sleeps
on
top
of
my
shirt
.

แมวของฉันนอนอยู่ด้านบนของเสื้อเชิ้ตของฉัน

I
will
go
to
the
top
on
my
own
.

ฉันจะขึ้นไปข้างบนด้วยตัวของฉันเอง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน