Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

toothpaste

คำแปล

ยาสีฟัน

I
need
toothpaste
.

ฉันต้องการยาสีฟัน

Where
is
the
toothpaste
?

ยาสีฟันอยู่ที่ไหน

What
is
toothpaste
?

ยาสีฟันคืออะไร

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน