Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

toothbrush

คำแปล

แปรงสีฟัน

Toothbrush
and
toothpaste

แปรงสีฟันและยาสีฟัน

Toothbrush
and
toothpaste

แปรงสีฟันและยาสีฟัน

A
toothbrush

แปรงสีฟันอันหนึ่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน