Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

tooth

คำแปล

My
grandfather
does
not
have
teeth
.

ณปู่ของฉนไม

My
grandmother
does
not
have
teeth
.

ณยาของฉนไม

She
has
big
teeth
.

นของเธอใหญ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน