Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

took

คำแปล

She
took
her
book
.

เธอได้เอาหนังสือของเธอไป

I
took
the
book
.

ฉันเอาหนังสือเล่มนี้ไป

She
took
my
dog
!

เธอได้เอาหมาของฉันไป

การผันคำกริยาทั้งหมดของ take

บุคคลปัจจุบันอดีต
Itaketook
he/she/ittakestook
you/we/theytaketook
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน