Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

tonight

คำแปล

คืนนี้

They
go
to
a
dinner
tonight
.

พวกเขาไปกินอาหารเย็นคืนนี้

Dinner
is
on
me
tonight
.

ฉันเลี้ยงอาหารเย็นคืนนี้

Where
are
they
tonight
?

คืนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน