Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

tongue

คำแปล

ลิ้น

Spanish
is
her
mother
tongue
.

ภาษาสเปนเป็นภาษาแม่ของเธอ

He
puts
it
on
his
tongue
.

เขาวางมันบนลิ้นของเขา

I
want
to
see
your
tongue
.

ฉันอยากเห็นลิ้นของคุณ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน