Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

tomato

คำแปล

มะเขือเทศ (คำเอกพจน์)

I
have
a
tomato
and
an
apple
.

ฉันมีมะเขือเทศลูกหนึ่งและแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง

2 ความคิดเห็น

The
child
eats
a
tomato
.

เด็กกินมะเขือเทศ

1 ความคิดเห็น

I
eat
tomato
.

ฉันกินมะเขือเทศ

2 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน