Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

told

คำแปล

I
already
told
you
that
she
is
not
here
.

ฉันได้บอกคุณแล้วว่าเค้าไม่อยู่ที่นี่

They
told
me
.

พวกเขาได้บอกฉัน

I
told
you
.

ฉันได้บอกคุณ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ tell

บุคคลปัจจุบันอดีต
Itelltold
he/she/ittellstold
you/we/theytelltold

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน