Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

together

คำแปล

ด้วยกัน

We
read
the
book
together
.

พวกเราอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยกัน

He
and
I
walk
together
.

เขาและฉันเดินด้วยกัน

We
normally
eat
together
.

ปกติพวกเรากินด้วยกัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน