Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

title

คำแปล

ยศ, ชื่อเรื่อง, หัวข้อ

His
name
appeared
on
the
property
title
.

ชื่อของเขาปรากฏอยู่บนชื่อของสถานที่นั่น

I
do
not
know
the
title
of
that
book
.

ฉันไม่รู้จักชื่อของหนังสือเล่มนั้น

What
is
the
title
of
that
book
?

ชื่อของหนังสือเล่มนั้นคืออะไร

การผันคำกริยาทั้งหมดของ title

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ititletitled
he/she/ittitlestitled
you/we/theytitletitled
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน