Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

tired

คำแปล

เหนื่อย

We
feel
tired
.

พวกเรารู้สึกเหนื่อย

He
makes
me
tired
.

เขาทำให้ฉันเหนื่อย

The
boy
is
tired
.

เด็กผู้ชายเหนื่อย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน