Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

times

คำแปล

ครั้ง

One
time
or
two
times
?

หนึ่งครั้งหรือสองครั้ง

1 ความคิดเห็น

Four
is
two
times
two
.

สี่คือสองคูณสอง

The
times

เวลา

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน