Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

time

คำแปล

เวลา

One
time
or
two
times
?

หนึ่งครั้งหรือสองครั้ง

1 ความคิดเห็น

One
time
or
two
times
?

หนึ่งครั้งหรือสองครั้ง

1 ความคิดเห็น

One
time
or
two
times
?

หนึ่งครั้งหรือสองครั้ง

1 ความคิดเห็น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ time

บุคคลปัจจุบันอดีต
Itimetimed
he/she/ittimestimed
you/we/theytimetimed

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน