Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

through

คำแปล

ผ่าน

I
see
you
through
the
window
.

ฉันเห็นคุณผ่านหน้าต่างบานนี้

We
look
through
the
window
.

พวกเรามองผ่านหน้าต่างบานนี้

I
look
through
the
window
.

ฉันมองผ่านหน้าต่างบานนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน