Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

thousands

คำแปล

พัน

My
parents
have
thousands
of
books
.

คุณพ่อคุณแม่ของฉันมีหนังสือพันๆเล่ม

We
have
thousands
of
offices
.

พวกเรามีพันๆสำนักงาน

Thousands
of
years

พันๆปี

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน