Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

thought

คำแปล

I
thought
they
are
doctors
,
but
they
are
lawyers
.

ผมนึกว่าพวกเขาเป็นหมอแต่พวกเขาเป็นนักกฎหมาย

2 ความคิดเห็น

We
have
less
time
than
I
thought
.

พวกเรามีเวลาน้อยกว่าที่ฉันคิด

I
thought
so
!

ฉันว่าแล้ว

การผันคำกริยาทั้งหมดของ think

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ithinkthought
he/she/itthinksthought
you/we/theythinkthought

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน