Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

though

คำแปล

ถึงแม้ว่า

I
eat
rice
even
though
I
do
not
like
it
.

ฉันกินข้าวถึงแม้ว่าฉันไม่ชอบมัน

Even
though
he
is
poor
,
he
is
happy
.

ถึงแม้ว่าเขาจน เขาก็มีความสุข

He
runs
though
he
is
tired
.

เขาวิ่งถึงแม้ว่าเขาเหนื่อย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน