Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

thirty

คำแปล

สามสิบ

She
is
thirty
-
three
.

เธออายุสามสิบสามปี

She
is
thirty
three
.

เธออายุสามสิบสามปี

Thirty
more
seconds

อีกสามสิบวินาที

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน