Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

thinks

คำแปล

She
thinks
that
it
is
fish
.

เธอนึกว่ามันคือปลา

Who
thinks
like
him
?

ใครคิดแบบเขาบ้าง?

The
girl
thinks
.

เด็กผู้หญิงคิด

การผันคำกริยาทั้งหมดของ think

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ithinkthought
he/she/itthinksthought
you/we/theythinkthought

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน