Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

think

คำแปล

คิด, นึก

I
think
I
know
the
answer
.

ฉันคิดว่าฉันรู้คำตอบ

1 ความคิดเห็น

I
think
he
is
a
doctor
.

ฉันคิดว่าเขาเป็นหมอ

I
think
he
will
stay
.

ฉันคิดว่าเขาจะอยู่

การผันคำกริยาทั้งหมดของ think

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ithinkthought
he/she/itthinksthought
you/we/theythinkthought

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน