Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

thing

คำแปล

สิ่ง

I
have
the
same
thing
.

ฉันมีของอย่างเดียวกัน

You
ask
the
same
thing
.

คุณถามเรื่องเดียวกัน

The
thing

สิ่งของ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน