Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

they

คำแปล

พวกเธอ, พวกเขา, สิ่งของเหล่านั้น

They
read
a
newspaper
.

พวกเขาอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง

7 ความคิดเห็น

They
read
the
book
.

พวกเขาอ่านหนังสือ

3 ความคิดเห็น

They
eat
bread
.

พวกเขากินขนมปัง

3 ความคิดเห็น

การผันแปร

จำนวนเพศหญิงเพศชายไม่มีเพศ
พหูพจน์
เอกพจน์shehimit

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน