Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

these

คำแปล

เหล่านี้

These
are
my
friends
.

คนเหล่านี้เป็นเพื่อนของฉัน

These
are
my
books
.

หนังสือเหล่านี้เป็นของฉัน

These
are
my
dogs
.

หมาเหล่านี้เป็นของฉัน

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน