Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

there

คำแปล
ที่นั่น
My
hat
is
there
.
หมวกของฉันอยู่ที่นั่น
2 ความคิดเห็น
We
will
go
there
tonight
.
พวกเราจะไปที่นั่นคืนนี้
Her
dad
is
there
.
พ่อของเธออยู่ที่นั่น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย