Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

there

คำแปล

ที่นั่น

My
hat
is
there
.

หมวกของฉันอยู่ที่นั่น

2 ความคิดเห็น

We
will
go
there
tonight
.

พวกเราจะไปที่นั่นคืนนี้

Her
dad
is
there
.

พ่อของเธออยู่ที่นั่น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน