Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

theory

คำแปล

ทฤษฎี

This
is
an
important
theory
.

ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่สำคัญ

I
do
not
understand
his
theory
.

ฉันไม่เข้าใจทฤษฎีของเขา

I
have
a
theory
.

ฉันมีทฤษฎีหนึ่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน