Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

then

คำแปล

แล้ว

Then
and
now

ตอนนั้นและตอนนี้

He
drinks
and
then
writes
.

เขาดื่มแล้วเขียน

Then
we
run
.

แล้วพวกเราวิ่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน