Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

that

คำแปล

ว่า, นั่น, นั้น

I
know
that
you
know
.

ฉันรู้ว่าคุณรู้

3 ความคิดเห็น

You
will
pay
for
that
!

คุณจะชดใช้สำหรับเรื่องนั้น

That
is
an
egg
.

นั่นคือไข่ฟองหนึ่ง

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน