Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

than

คำแปล

กว่า

Your
cat
is
bigger
than
my
cat
.

แมวของคุณใหญ่กว่าแมวของฉัน

1 ความคิดเห็น

I
am
better
than
him
.

ฉันดีกว่าเขา

2 ความคิดเห็น

My
brother
is
bigger
than
yours
.

พี่ชายของฉันตัวใหญ่กว่าพี่ชายของคุณ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน