Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

text

คำแปล

ข้อความ, บทความ

Her
text
is
deep
.

บทความของเธอลึกซึ้ง

His
text
is
clear
.

บทความของเขาชัดเจน

I
have
the
text
.

ฉันมีบทความนี้

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย