Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

tennis

คำแปล

เทนนิส

My
parents
play
tennis
.

พ่อแม่ของฉันเล่นเทนนิส

1 ความคิดเห็น

My
parents
play
tennis
.

พ่อแม่ของฉันเล่นเทนนิส

1 ความคิดเห็น

My
father
plays
tennis
every
Sunday
.

คุณพ่อของฉันเล่นเทนนิสทุกวันอาทิตย์

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน