Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

ten

คำแปล

สิบ

One
,
two
,
three
,
four
,
five
,
six
,
seven
,
eight
,
nine
,
ten

หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ

One
,
two
,
three
,
nine
,
ten
.

หนึ่ง สอง สาม เก้า สิบ

My
son
is
ten
.

ลูกชายของฉันอายุสิบปี

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน