Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

temperature

คำแปล

อุณหภูมิ

The
temperature
will
be
the
same
tomorrow
.

อุณหภูมิจะเป็นเหมือนเดิมวันพรุ่งนี้

What
is
the
temperature
?

อุณหภูมิคืออะไร

The
temperature

อุณหภูมิ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน