Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

television

คำแปล

โทรทัศน์

Do
you
have
a
television
?

คุณมีทีวีเครื่องหนึ่งไหม

Do
you
have
a
television
?

คุณมีทีวีเครื่องหนึ่งไหม

She
has
a
television
.

เธอมีทีวีเครื่องหนึ่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน