Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

teeth

คำแปล

ฟัน

My
grandfather
does
not
have
teeth
.

คุณปู่ของฉันไม่มีฟัน

My
grandmother
does
not
have
teeth
.

คุณย่าของฉันไม่มีฟัน

She
has
big
teeth
.

ฟันของเธอใหญ่

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน