Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

technology

คำแปล

เทคโนโลยี

We
live
in
the
age
of
technology
.

พวกเราอยู่ในยุคของเทคโนโลยี

We
live
in
the
age
of
technology
.

พวกเราอยู่ในยุคของเทคโนโลยี

The
technology
is
already
ready
.

เทคโนโลยีพร้อมแล้ว

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน