Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

technique

คำแปล

เทคนิค

Our
technique
is
better
.

เทคนิคของพวกเราดีกว่า

The
technique
is
simple
.

เทคนิคเรียบง่าย

The
technique

เทคนิค

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน