Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

teaching

คำแปล

Teaching
to
children
is
important
.

การสอนเด็กเป็นเรื่องสำคัญ

I
like
teaching
history
.

ฉันชอบสอนประวัติศาสตร์

The
lady
likes
teaching
to
children
.

สุภาพสตรีชอบสอนเด็ก

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน